ΣΕΠΑΗΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ Κλάδος Συνταξιούχων

Κλάδος Συνταξιούχων

E-mail Εκτύπωση

Τα Μέλη της Συντεχνίας που συνταξιοδοτούνται, αποτελούν αμέσως μέλη του Κλάδου των Συνταξιούχων εφ’ όσον πληρούν τις πρόνοιες του Παρόντος Καταστατικού.

Ο Κλάδος θα διοικείται από τριμελή Επιτροπή που θα εκλέγεται ανάλογα με βάση το Άρθρο 39, από τα μέλη του Κλάδου με μυστική ψηφοφορία σε Συνέλευση του Κλάδου, η οποία συγκαλείτε από την Επιτροπή του Κλάδου, τουλάχιστον 10 μέρες πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Συντεχνίας και θα έχει ισχύ αμέσως μετά την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Συντεχνίας.

Συνταξιούχα Μέλη