ΣΕΠΑΗΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ Κλάδος Διευθυντικών Στελεχών

Κλάδος Διευθυντικών Στελεχών

E-mail Εκτύπωση

Τα Μέλη της Συντεχνίας που κατέχουν θέση με κλίματα Ν1 και άνω, αποτελούν αμέσως και Μέλη του Κλάδου Διευθυντικών Στελεχών.

Διοικείται από τριμελή Επιτροπή που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Συνέλευση του Κλάδου, 10 τουλάχιστο μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΣΕΠΑΗΚ.

Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής και θα έχει ισχύ αμέσως μετά την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Συντεχνίας.

Σε περίπτωση κενής θέσης ή θέσεων της Επιτροπής του Κλάδου και εφ’ όσον δεν υπάρχει επιλαχών, τότε γίνεται αναπληρωματική εκλογή για πλήρωση της κενής θέσης ή θέσεων από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του Κλάδου. Νοείται ότι η θητεία του εκλεγέντος ή εκλεγέντων στην αναπληρωματική εκλογή, ισχύει μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ή παραιτηθέντων.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των Μελών του Κλάδου Διευθυντικών Στελεχών μειωθεί κάτω των 4, τότε ο Κλάδος διαλύεται και τα Μέλη του παραμένουν ως απλά Μέλη της Συντεχνίας.