ΣΕΠΑΗΚ ΔΟΜΗ Παγκύπρια Συνδιάσκεψη

Παγκύπρια Συνδιάσκεψη

E-mail Εκτύπωση

Παγκύπριες Συνδιασκέψεις συγκαλούνται από το Γενικό Συμβούλιο όταν υπάρχουν θέματα για τα οποία κρίνεται αναγκαίο να συζητηθούν ή όταν η πλειοψηφία των Μελών της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης συζητήσουν τούτο εγγράφως προς το Γενικό Συμβούλιο.

 • Ο χώρος και η ακριβής ημερομηνία της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης καθορίζεται από την Εκτελεστική Γραμματεία.
 • Στις Παγκύπριες Συνδιασκέψεις λαμβάνουν μέρος ισότιμα και με δικαίωμα ψήφου:
 • Τα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου
 • Οι εκλελεγμένοι αντιπρόσωποι από κάθε Τοπικό Γραφείο κατ’  αναλογία ένας αντιπρόσωπος για κάθε 10 Μέλη, δηλαδή:
 • 01 -10 = 1 αντιπρόσωπο
  11 - 20 = 2 αντιπροσώπους
  21 - 30 = 3 αντιπροσώπους και ούτο καθ' εξής
 • Οι αντιπρόσωποι της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης εκλέγονται στις Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Γραφείων και η θητεία τους είναι διετής.
 • Ο Βοηθός Γραμματέας του Κλάδου Συνταξιούχων.
 • Ο Γραμματέας & Αναπληρωτής Γραμματέας του Κλάδου Διευθυντικών Στελεχών.
 • Ο Αναπληρωτής Αντιπρόσωπος του Επαγγελματικού Κλάδου Ειδικοτήτων.
 • Οι Παγκύπριες Συνδιασκέψεις συζητούν και αποφασίζουν για κάθε θέμα που δεν αντιτίθεται με το Καταστατικό της Συντεχνίας, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και το Νόμο και βρίσκονται μέσα στο πνεύμα των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
 • Οι αποφάσεις της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων Μελών.
 • Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται προσωπικά το 50% των αντιπροσώπων της, επιπλέον ένας.
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη αναβάλλεται για 30 λεπτά από την καθορισμένη ώρα έναρξής της.
 • Μετά την παρέλευση 30 λεπτών από την καθορισμένη ώρα έναρξης, αν δεν υπάρχει απαρτία, τότε οι παρευρισκόμενοι αντιπρόσωποι αποτελούν απαρτία νοουμένου ότι τα παρόντα Μέλη είναι πέραν του 40% των Μελών της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης, διαφορετικά διαλύεται.