ΣΕΠΑΗΚ ΣΕΠΑΗΚ Σκοποί

Σκοποί

E-mail Εκτύπωση

Οι σκοποί της Συντεχνίας είναι:

 • Να ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ της Συντεχνίας και της Αρχής, μεταξύ των Μελών, και μεταξύ της Συντεχνίας και νομικών και φυσικών εκπροσώπων, όπως και μεταξύ Μελών και άλλων εργαζομένων με σκοπό την προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών επιδιώξεών τους.
 • Να ενεργεί ως προστάτης και να εξασφαλίζει για τα Μέλη της τους καλύτερους κατά το δυνατό όρους και συνθήκες εργασίας και αμοιβές για τις υπηρεσίες τους.
 • Να παρέχει ωφελήματα προς τα Μέλη και τους εξαρτώμενους τους μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού και των δυνατοτήτων της.
 • Να προάγει την ευημερία των μελών και εξαρτωμένων τους.
 • Να ανυψώνει και να διατηρεί το γενικό επίπεδο των Μελών της και να εξασφαλίζει ότι μόνο προσοντούχο επιστημονικό προσωπικό θα διορίζεται σε υπεύθυνες θέσεις, τα σχέδιο υπηρεσίας των οποίων απαιτούν ακαδημαϊκά προσόντα.
 • Να επιτυγχάνει αναγνώριση ως σώμα επαγγελματικών προσοντούχων Επιστημόνων και αντιπροσώπευση σε όλες τις διασκέψεις/εκδηλώσεις που επηρεάζουν τα συμφέροντα των Μελών.
 • Να προάγει μορφωτικές και κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των Μελών της.
 • Να αγωνίζεται για εξασφάλιση νομοθεσίας για το συμφέρον των Μελών και νομοθεσίας για την προαγωγή και προστασία των εργαζομένων και γενικά προοδευτικής εργατικής νομοθεσίας και κοινωνικών ασφαλίσεων. Για την επιδίωξη των πιο πάνω σκοπών η Συντεχνία μπορεί:
 • Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε άλλη εγγεγραμμένη συντεχνία, σύνδεσμο, ομοσπονδία, συνομοσπονδία, ή οποιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, τα οποία θα έχουν ως σκοπό την προαγωγή των συμφερόντων των μελών τους ή του συνόλου των εργαζομένων.
 • Να προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια ή να υιοθετεί οποιεσδήποτε νόμιμες μεθόδους που αποφασίζονται από την πλειονότητα των μελών.
 • Να συλλέγει, διαφυλάσσει και διαχειρίζεται χρηματικά ποσά (ταμεία) για τη διεκπεραίωση των σκοπών της Συντεχνίας.